Resmi adı: ZEUGMA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
Kısa Adı: ZEU
Merkezi: GAZİANTEP

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Dernek, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel, sanatsal ve spor faaliyetleri aracılığı ile gençlik çalışmalarının uygulanması, gençlerin bilgilendirilmesi, gençlik savunuculuğu yapılması, gençlik haklarının korunması, kollanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin yanı sıra; gençlerin var olan tüm spor federasyonlarının düzenlediği spor yarışmalarına katılmasına destek olmak ve bu spor yarışmalarını organize etmek için kurulmuştur.

Çalışma konuları ve biçimleri

 1. Faaliyetlerinin  etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
 2. Toplumda sanatın ve sporun gelişmesine, sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına, sanat eserleri yaratılmasına, sanatsal duyarlılık ve estetik kavrayışın gelişmesine katkıda bulunmak için projeler hazırlar, gerçekleştirir. Her çeşit yerel, ulusal ve uluslararası spor, sanat ve kültür etkinliklerini, sergi, toplantı, kurs, eğitim çalışması, açık arttırma, panel, konferans, kongre, şenlik, festival, konser, resital ve workshop ya da benzeri etkinlikleri organize eder, bu tür organizasyonların içinde yer alır ya da katkıda bulunur.
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman, materyaller ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda, broşür, afiş, gazete, dergi, kitap, VTR film, TV. programları gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek ,
 5. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 6. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 7. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, festival, kariyer günleri, kamp, bilişim ve yönetim projeleri ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 8. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kira vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 9. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,
 10. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bul kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 13. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
 14. Bölgemizde ve ülkemizde veya yurt dışında sporcu ve sanatçıların yetişmesi, iyi eğitim alması için çalışmalar yapar, yarışmalar düzenler, girişimlerde bulunur, aracı olur, destek ve katkıda bulunur, burslar verir, eğitim kurumlarıyla ve diğer kurumlarla iletişim kurar, birlikte çalışmalar yapar,
 15. Sanatsal, spor ile ilgili ve kültürel varlıklar ile etkinliklerin yerinde izlenmesi, araştırılması, bilgi ve görgünün artarak gelişmesi için yurt içinde ve dışında geziler organize eder, eğitimler düzenler,
 16. Ülkemizin yerel ve ulusal spor, sanat ve kültür politikalarının oluşumu için, sanat ve kültür eserlerinin desteklenmesi, yaratılması, korunması, sergilenmesi, tanıtılması, geliştirilmesine yönelik kararlar alınması için çalışmalar yapar. Kamu ve sivil kuruluşlarla iletişim kurar, girişimlerde bulunur, etkinlikler, organizasyonlar düzenler,
 17. Spor, sanat ve kültürle ilgili alanlarda ve diğer alanlarda; sinema, müzik, folklor, edebiyat, tarih, arkeoloji, mimari, psikoloji, sosyoloji, felsefe, eğitim bilimleri ve siyaset bilimlerinde etkinlik gösteren başkaca dernek, vakıf ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapar, ortak çalışmalar düzenler,
 18. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 19. Irk, etnik köken, dil, din ve mezhep, dinsel inanç ve inanç, renk, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi ve felsefi görüş, engellilik vb. nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder. Nefret söylemi ve nefret suçları ile mücadele eder, sosyal kampanyalar yürütür,
 20. Yurdumuzda ve uluslararası alanda yürütülen insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak, ilgili etkinliklere katılmak ve organize etmek
logo Zeugma

 

ŻEU; bağımsız, kar amacı gütmeyen, çevresel ve sosyal öncelikleri göz önünde bulundurarak ekonomik kalkınma yolunda pratik çözümler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. Yerel, ulusal ve uluslararası ağlar ile uygulama ve araştırmalar yaparak vatandaşlık bilincinin oluşturulması, aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılması ve paylaşılan ortak toplum değerlerinin iş dünyası ve politika yapıcılar ile entegre yürümesi için çalışmalar yapmaktayız. Derneğimiz ve faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sosyal medya hesaplarımıza bir göz atabilir, ya da doğrudan bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

Bizim amacımız gençlerin kendilerine güvenen birer birey olması yolunda çalışmalar yapmaktır. Kendinden emin olan ve kendine güvenen gençler aynı zamanda sorumlu birer vatandaş olup, başarılı öğrenen, bireysel ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan kişilerdir. Gençler gençlik çalışmaları sayesinde kendilerini güvende hissedecek, sağlıklı, aktif bireyler olacak, saygı görecek ve vatandaşlık konusunda da birer sorumlu bireyler olacaktır. Gençlerin bu vizyonunu gerçekleştirirken gençlik çalışmalarının önemli bir rolü olduğuna yürekten inanıyoruz.

Powered by ihcet